top of page
to Privacy

Podmienky ochrany osobných údajov

I. 

 

Základné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podta § S písm.o) zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zákon") Mgr. Andrej Knapko. IČO: 50839977 so sídlom Radvanská 4, 97405 Banská Bystrica (ďalej len:„prevádzkovate ľ').

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateta sú emai :info@preclito.sk

tel:+421 948 074 111

 

 1. Osobnými údaj mi sa  rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné  číslo, lokalizačné  údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych  prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej ,kultúrnej  alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

 

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

 

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 

-plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom pod a §13ods. 1písm. b) Zákona,

-oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13ods.1písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13ods.1písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 

-Vybavenie Vašej objednávky a výkon práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a

prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt),poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

-zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la  svoj výslovný súhlas.

IV.

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 

-po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

-po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 9 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

-Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

-zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

-zaisťujúce marketingové služby.

 

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej

organizácii.

Vl.

 

Vaše práva

 

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 

-právo na prístup ku svojím osobným údajom pod[a § 21 Zákona,

-právo na opravu osobných údajov pod[a § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

-právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

-právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §27 Zákona,

-právo na prenositeľnosť údajov podľa §26 Zákona,

-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje. že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svoj ich internetových stránkach.

Súbory cookies

to Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé  množstvo informácií, ktoré sa  ukladajú vo vašom prehliadači, mobile alebo inom zariadení. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie užívateľa. Užívateľská osoba však nie je na základe týchto informácií nikdy identifikovaná. Súbory cookie tak napríklad pomáhajú:

 

 • Ku správnej funkčnosti nášho webu tak, aby bolo možné dokončiť objednávku,

 • Pri analytike webu, napríklad zisťovanie dennej návštevnosti, najvyťaženejšie stránky alebo prekliky z reklám. Aké súbory. cookies používame?

Súbory cookie, ktoré sú používané na našej stránke je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie",ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, keď prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie v prípade ak ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotných cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

 

 • Konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;

 • Trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácií s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;

 • Remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu;

 • Analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ich užívatelia používajú;

 • Esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napríklad priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv.•cookie tretích strán"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi stránky môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nie je možné identifikovať.

 

 

Ako odmietnuť používanie cookies?

 

Používanie cookies je možné nastaviť pomocou samotného internetového prehliadaču. Väčšina prehliadačov súbory cookie prijíma už v základnom nastavení, ale taktiež je možné ich odmietnuť alebo nastaviť iba vybrané funkcie. Pretože súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie nášho webu, odporúčame  nevypínať cookies.

logo.png
bottom of page